وبلاگ بیدختی هم وشو!

چهارشنبه 8 دی‌ماه سال 1389 ساعت 11:14 ب.ظ

خیله وقتس که از بیدخت خبر ده اینترنت نیس. ای سایتا و وبلاگا هم پندری کلش کرده از بس یکه ور دورش تو نخورده . استخره مکردم که وبلاگ بیدخت 1 سر دو وکی و ما هم عوض ایکه بره مردم تکلیف معین کنم و هی دستور دم، اومدم وبلاگ دگه راس کی که به میل دل خودمه هم بشد . شما هم متنه بسم ا... . دیرش بد .

دوبره کری نمیم کنم . ما کار خودمه ومکنم . به ای رمو که :
۱- ازقرار معلوم میم ورسر اخبار و فرهنگ و رسوم و تاریخ و جغرافی و هرچه مردم مین اختلاط کنم.
۲- بیدخت و لهجه (گویش) بیدختی افتخار مایی و هر چه بنویسم همچی بیدختی بخم نوشت .
۳- به ما چه کی ورکجه مره و عقیدش چنه . در وبلاگ برو همه و همه چیزا واس به غیر از تعصب و دو ده هم اندزی و بی حرمتی .
۴- سبک بزی و مسخره بزی فایده ندره. وبلاگ خوبی سنگی رنگی بشه. بلکم ای جوونا یاد گیرن .
۵- حرمت همه واجبی . نمیم حرف حدیث بشه که خده نکر ده یکه بدش یه .

( اما چنی هم خوب نه که تا یکر گویی باله چشت ابروس ... بلأخره تحملم بد چیز نه )

۶- نقدا که یکه مار نمشنسه. همچی خوش متود. گو ازخونه که بدر میی همه ادمر انگش‌نشو نکنن.
۷- یگ دس صدا ندره . شما هم اگه عکسه مطلبه خبره دره بره ما رهی کنه . فقط بیدختی بشد.

خا بسی دگه . نقدا خوش آمده. همر سلام رسونه ورگویه وبلاگ بیدختی وشده .

cloob  google reader  del.icio.us  facebook  twitter  digg