کرسی هم کرسی هه قدیم!

یکشنبه 12 دی‌ماه سال 1389 ساعت 11:40 ب.ظ
شو هه چله که مشو همه ده دور کرسی جعم مشدن. گمو نمکنم کرسی‌ندید بشه. [۱]
از کرسی برقی بگی که تا روشه مشدی کنتور مثل گلگلیسه ده دور مفتی تا کرسی لامپی که مگفتن بره روماتیس خوبی.
اما نمدونم شما ها ویاد مده هو او زمانا که کرسی ذغالی مبو؟ تا همی چن سال پیشم او قدیمی ترا کرسی ذغالی مکردن. مرفتم تا فنّاقا وزیر کرسی مخزی. ای بی‌بی حجی‌ها و بابا حجی ها قر مزدن که اقده و‌زیر کرسی مخزه که ادمر کله گیچا مگیره. اونار مگفتم ور دور شما شم حالا که برق اومده چو کرسی خو برقی نمکنه؟ مگفتن خوش متود، مار همچی هم خوبی.

کرسی

ده بیخ هر کرسی ذغالیه یک شیشه سرکه ور زمی مبو که اگه یکر کله گیچا بگیره سرکه ده پیشونیش زنن. اخه ذغالا گاز مکی و اگه یکه غفل مشو اور گاز مگرف. کمش ادمر کله گیچا مگرف، بیشترش بی فرمونی دست ِ پا و زیادش چنی بی‌موچ ادمر خفه مکی که حلیت نمشو .

حالا دگه او کرسی ذغالی ها ورفتیده. غربتا هم حالا برق درن و و‌زیرکرسی برقی مخزن بره خو کانال هوایی مبینن! 
از وقته که گاز اومده که دگه پاک کرسی ها هم جعم شده و کم طو نفره مبینی که کرسی دشته بشد.
اما الآن پندری بیس ورگردم به همو سی چل سال پیش . کرسی هم کرسیه قدیم . به دروغ نه که مگن کاره قدیمی ها بی حکمت نمبه . چگر کنم کرسی ذغالی گاز و کله گیچا هم دره . امبا از کرسی ذغالی ادمر کله گیچا بگیره ، به از ای نه که سر برج که قبضا میه از دیدن قبض برق ، برق از چشت بجیه و از دیدن قبض گاز ، دود از کلت بدر یه و از پول قبضا ده کله گیچا فتی؟![۱] کرسی ندیده ها ایجا ورخونن: کرسی چنه؟

 

cloob  google reader  del.icio.us  facebook  twitter  digg